Regulamin serwisu SkiBooking.pl

§1 Informacje o Usługodawcy

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Licencji („Licencja”), na korzystanie z programu komputerowego „Skibooking.pl” („Program”).
 2. Program udostępniany jest Użytkownikowi poprzez portal internetowy Skibooking („Portal”), znajdujący się pod adresem internetowym https://skibooking.pl/.
 3. Właścicielem Portalu jak i Programu („Usługodawca” lub „Licencjodawca” – pojęcia równoznaczne) jest: Roman Kubik (NIP: 712-139-97-14).
 4. Usługodawca prowadzi przy użyciu Portalu działalność polegającą na udostępnianiu na zasadzie Licencji Programu swoim Użytkownikom.
 5. Adres e-mail Usługodawcy to: skibooking@skibooking.pl.
 6. Oświadczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą są składane w formie elektronicznej. Rozumie się przez to wysłanie i doręczenie e-maila na adres e-mail Usługodawcy podany w §1 ust. 5 lub na adres Użytkownika podany przy dokonywaniu Rejestracji.
 7. Usługodawca może także udostępnić zasoby strony internetowej Portalu w celu dostarczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym, które nie muszą być związane z działalnością Portalu. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na stronie Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki dostarczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym, jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym dostarczaniem i przechowywaniem takich treści.

§2 Program

 1. Skibooking.pl jest to program komputerowy, który umożliwia Użytkownikowi (Licencjobiorcy) („Użytkownik” lub „Licencjobiorca” – pojęcia równoznaczne), prowadzącemu wypożyczalnię („Wypożyczalnia”) butów narciarskich i snowboardowych („Sprzęt”) obsługę rezerwacji Sprzętu przez jego klientów („Klienci”).
 2. Wszelkie znaki towarowe, nazwy i inne chronione dobra są użyte na Portalu tylko w celu jednoznacznego wskazania przeznaczenia i charakteru usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 3. Program udostępniony jest Użytkownikowi poprzez możliwość korzystania z niego na Portalu Usługodawcy. Użytkownik może korzystać z niego wyłącznie w ten sposób; nie może korzystać z Programu z pominięciem Portalu. Korzystanie z Programu jest równoznaczne z korzystaniem z Portalu.

§3 Prawa autorskie do Programu

 1. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej i inne prawa do Programu, jego elementów, kodu źródłowego, jak i własność egzemplarzy Programu jak i ich posiadanie, należą do Usługodawcy.
 2. Użytkownik nie uzyskuje mocą niniejszej Umowy jakichkolwiek innych praw do Programu niż wyraźnie mu przyznane Umową.
 3. Użytkownik obowiązany jest do nienaruszania praw, o których mowa w ust. 1.

§4 Korzystanie z Programu

 1. Do korzystania z Programu wymagana jest Rejestracja na Portalu. Jednakże przed Rejestracją Zgłaszający ma możliwość dokładnego zapoznania się z opisem i informacjami o Portalu, z opisem jego zawartości, treści, tematyki, przeznaczeniem oraz niniejszym regulaminem.
 2. Osoba, która nie dokonała Rejestracji nie jest Użytkownikiem.
 3. Dokonanie Rejestracji następuje przez to, iż osoba, które chce się zarejestrować („Zgłaszający”) klika na pole „Zarejestruj się” i:
  1. Akceptuje Regulamin oraz
  2. Zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad;
  3. Podaje następujące dane osobowe: nazwisko, imię, numer telefonu, adres email i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Usługodawca może uzależnić utworzenie Konta od uprzedniego dokonania płatności.
 5. Zgłaszający po podaniu danych i spełnieniu innych warunków określonych w ust. 3 otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Zgłaszającego Konto (zwane dalej: „Kontem”) i uzyskuje on status Użytkownika. Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika (Loginu, którym jest adres e-mail Zgłaszającego).
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania promocji i rabatów. Ich zasady będą dostępne każdorazowo na stronie: https://skibooking.pl/. Zasady te mogą ulec zmianie w każdym czasie i zależą od swobodnego uznania Usługodawcy, zmiana ich nie stanowi zmiany Regulaminu.
 7. Użytkownik może (w czasie lub po dokonywaniu rejestracji) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego biuletynu – Newslettera), w formie elektronicznej. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie w formie elektronicznej lub przez kliknięcie na link dezaktywacyjny znajdujący się w e-mailu od Usługodawcy pod taką informacją handlową.
 8. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu itp. („Komunikaty”).
 9. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym może poinformować Użytkowników poprzez Komunikat.
 10. Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe dane. Za skutki podania danych nieprawdziwych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli podczas korzystania z Portalu doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 2, Użytkownik powinien uaktualnić dane na swoim Koncie. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.
 12. Użytkownik dokonuje zalogowania się w Portalu przez prawidłowe podanie Loginu oraz hasła.
 13. Użytkownikiem może być każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wypożyczalni Sprzętu.
 14. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 15. Użytkownik oświadcza, że korzysta z Portalu w celu bezpośrednio związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, którą jest: wypożyczanie Sprzętu.

§5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Portalu

 1. Do korzystania ze Portalu wymagane są:
  1. stały dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
  3. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  5. odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż 512 kb;
  6. inne warunki określone szczegółowo w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu. Użytkownik zobowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji typu: „Najczęściej zadawane pytania”, „FAQ” lub intuicyjnie. Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Portalu.
 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§6 Zakres Licencji

 1. Licencjodawca upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu na następujących polach eksploatacji: prowadzenie obsługi rezerwacji Sprzętu w prowadzonej przez niego wypożyczalni tego Sprzętu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakres czasowy licencji: czas, na który Licencja została zawarta (Użytkownik podaje przy Rejestracji).
 3. Zakres terytorialny licencji: obszar całego świata.
 4. Licencja jest niezbywalna. Użytkownikowi nie wolno przenieść jakichkolwiek praw jak i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, nie wolno też udzielić sublicencji (dalszej licencji). Użytkownikowi nie wolno udostępniać Programu osobom trzecim.
 5. Dozwolony użytek osobisty Programu bez wykupienia Licencji jest wyłączony, zgodnie z przepisami prawa autorskiego.
 6. Użytkownik obsługuje Program poprzez Panel Administratora, zwany dalej: „Panelem”
 7. Użytkownik nie musi korzystać ze wszystkich funkcji Programu; może on zdezaktywować wybrane przez siebie funkcje Programu w Panelu.
 8. Wszelkie oświadczenia woli w kontaktach z Klientem składa wyłącznie Użytkownik. Program, umożliwiając mu automatyzację składania tych oświadczeń, działa jedynie jako narzędzie ułatwiające i usprawniające komunikację. W szczególności Licencjodawca nie jest autorem ani stroną jakichkolwiek oświadczeń składanych przy pomocy Programu. Działania Programu są działaniami wyłącznie Użytkownika, w szczególności w zakresie oświadczeń kierowanych do Klientów.

§7 Zamieszczenie przycisku do Programu

Po utworzeniu Konta Użytkownik uzyskuje prawo do zamieszczenia na swojej stronie internetowej przycisku, który po kliknięciu na niego przez Klienta, powoduje wyświetlenie Użytkownikowi formularza rezerwacji Sprzętu, zwanego dalej „Formularzem”.

§8 Rezerwacja

 1. Klient, który chce zarezerwować Sprzęt u Użytkownika, może wysłać zapytanie o rezerwację na Sprzęt, w tym rezerwację grupową („Rezerwacja”), wypełniając Formularz.
 2. Program sprawdza (na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika) czy objęty Rezerwacją Sprzęt jest dostępny.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wprowadzenie do Programu danych dotyczących dostępności danego Sprzętu. Licencjodawca nie odpowiada za brak wprowadzenia tych danych, wprowadzenie danych niekompletnych, niepełnych, nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością, w szczególności za sytuację, gdy okaże się, że mimo, iż według Programu Sprzęt jest dostępny, w rzeczywistości nie jest on dostępny.
 4. Jeśli Sprzęt nie jest dostępny, to Program wyświetla Klientowi wiadomość z propozycją zmiany warunków Rezerwacji (np. przesunięcie godzin, inny rozmiar Sprzętu) („Propozycje alternatywne”). Klient może wówczas wysłać ponowne zapytanie o Rezerwację, z uwzględnieniem tych nowych warunków.
 5. Program może także wyświetlać Klientowi inne wiadomości zmierzające do sprecyzowania Rezerwacji (np. co do czasu, rozmiaru, ilości, jakości, parametrów, właściwości Sprzętu).
 6. Jeśli Sprzęt objęty Rezerwacją jest dostępny, Klient ma możliwość zatwierdzenia Formularza.
 7. Po dojściu treści prawidłowo zatwierdzonego przez Klienta Formularz do Programu, wysyłany jest do Klienta poprzez Program e-mail (na adres podany w Formularzu) z linkiem do rezerwacji oraz szczegółowymi Warunkami Rezerwacji („Warunki Rezerwacji”), które jest obowiązany określić Użytkownik. Stanowi to ofertę Użytkownika zawarcia pomiędzy Klientem a Użytkownikiem umowy o dokonanie Rezerwacji Sprzętu na warunkach wskazanych w e-mailu zawierającym ten link, w szczególności w Warunkach Rezerwacji. Warunki Rezerwacji w szczególności powinny zawierać przepisy dotyczące zapłaty zaliczki, kaucji, zadatku, ewentualnych opłat za anulowanie Rezerwacji lub za brak zgłoszenia się Użytkownika w terminie po zarezerwowany Sprzęt, brak zwrócenia w umówionym terminie lub też za uszkodzenie, zagubienie lub zniszczenie Sprzętu w czasie jego użytkowania.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie Warunków Rezerwacji i umożliwienie zapoznania się z nimi Klientowi przed zawarciem umowy, tak aby Warunki te były dla Klienta wiążące. Usługodawca w ramach Programu nie udostępnia jakiegokolwiek wzoru Warunków Rezerwacji ani nie ingeruje w treść tych Warunków.
 9. Po zawarcia umowy przedwstępnej może (w zależności od dostępności Sprzętu):
  1. Zmienić Rezerwację (wrócić do edycji Rezerwacji, zmienić ją i ponownie zatwierdzić);
  2. Anulować Rezerwację;
  3. Skopiować Rezerwację i edytować ją jako nową (dla kolejnych uczestników).
 10. Skutki zdarzeń, o których mowa w ust. 9 (w szczególności ewentualne opłaty za anulowanie Rezerwacji) obowiązany jest określić Użytkownik w Warunkach Rezerwacji.

§9 Moduł powiadomień mailowych i SMS-owych do Klienta

 1. Program posiada funkcję umożliwiającą wysyłania przez Użytkownika (także w sposób zautomatyzowany) z użyciem Programu e-maili lub smsów dla Klientów na podany przez Użytkownika w Formularzu odpowiednio adres e-mail lub numer telefonu komórkowego wiadomości dotyczących Rezerwacji, takich jak:
  1. Wiadomość z potwierdzeniem Rezerwacji;
  2. Wiadomość z potwierdzeniem zmiany Rezerwacji;
  3. Wiadomość z potwierdzeniem anulowania Rezerwacji;
  4. Wiadomość o zmianie lub anulowaniu Rezerwacji przez Użytkownika.
 2. Treść wiadomości, o których mowa w ust. 1, Program wyświetla Użytkownikowi (w szczególności, gdy wysyłane są one w sposób zautomatyzowany).
 3. Wysyłającym e-maile lub smsy jest Użytkownik. Program służy jedynie do obsługi procesu wysyłki i jego automatyzacji.

§10 Moduł wyświetlania wiadomości Użytkownikowi

 1. Program posiada funkcję umożliwiającą Użytkownikowi otrzymanie e-maila od Klienta o odmowie Rezerwacji wedle specyfikacji Klienta z listą złożonych propozycji alternatywnych, o których mowa w §8 ust. 4.
 2. Nadto Program posiada funkcję umożliwiającą wyświetlanie Użytkownikowi raportów (na adres e-mail Użytkownika) – z częstotliwością wybraną przez Użytkownika spośród dostępnych w Panelu, z:
  1. Aktualnym stanem rezerwacji przyszłych (w postaci pliku CSV);
  2. Aktualną listą klientów;
  3. Listą rezerwacji na dany dzień.
 3. Wysyłka e-maili, o których mowa w §9 i §10 następuje przy pomocy konta SMTP Użytkownika. Użytkownik w związku z tym obowiązany jest posiadać poprawnie skonfigurowane konto e-mailowe, zgodnie z informacjami zawartymi w Panelu.
 4. Wysyłka sms, o których mowa w §9 następuje przy pomocy konta na platformie SMSAPl.pl. Użytkownik w związku z tym obowiązany jest posiadać poprawnie skonfigurowane i opłacone konto na tej platformie.
 5. Wyłączna odpowiedzialność za posiadanie, skonfigurowanie, dostępność, prawidłowe działanie i opłacanie kont SMTP oraz kont na platformie SMSAPl.pl jak i odpowiedzialność za wszelkie skutki działań i zaniechań w tym zakresie obciążą Użytkownika.

§11 Moduł Administratora

 1. Moduł Administratora umożliwia Użytkownikowi konfigurowanie właściwości swojej wypożyczalni oraz śledzenie napływających Rezerwacji.
 2. Moduł ten może w szczególności zawierać następujące elementy konfiguracji wypożyczalni:
  1. Data i otwarcia i data zamknięcia sezonu (opcjonalna);
  2. Godziny i dni otwarcia wypożyczalni;
  3. Komunikaty wyświetlane w zależności od wybranej przez klienta daty;
  4. Zakres numeracji butów;
  5. Liczbę par butów każdego rozmiaru;
  6. Rozmiary do propozycji alternatywnych, o których mowa w §8 ust. 4;
  7. Kwant czasu używany w systemie (np. 15 minut oznacza, że dopuszczalne godziny rezerwacji to 9:00, 9:15, 9:30, 9:45);
  8. Maksymalna liczba osób w jednej rezerwacji;
  9. Dopuszczalne czasy krótkich rezerwacji (zwrot w tym samym dniu, w minutach);
  10. Dopuszczalne czasy długich rezerwacji (liczone w dniach);
  11. Dopuszczalne zakresy wzrostu i wagi;
  12. Komunikaty systemu dla różnych zdarzeń (automatycznych akcji formularza, np. jeśli system musi skrócić rezerwację po zmianie przez Klienta godziny wypożyczenia, aby zwrot nastąpił w godzinach otwarcia wypożyczalni);
  13. Treść wiadomość z:
   1. Potwierdzeniem rezerwacji;
   2. Potwierdzeniem zmiany rezerwacji;
   3. Potwierdzeniem anulowania rezerwacji;
   4. Informację o zmianie rezerwacji przez Użytkownika;
   5. Informacją o anulowaniu rezerwacji przez Użytkownika.
 3. Nadto Moduł ten umożliwia Użytkownikowi przeglądanie, edytowanie oraz anulowanie rezerwacji, przeglądanie dostępności butów, oglądanie statystyk wykorzystania Sprzętu oraz zarządzanie listą Klientów.

§12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługodawca nie gromadzi bazy danych osobowych Klientów Użytkownika. Nie administruje danymi osobowymi tych Klientów, nie jest administratorem bezpieczeństwa informacji ani osobą, której Użytkownik powierzył przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Nie pełni także roli firmy hostingowej.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Wypożyczalni jest wyłącznie Użytkownik prowadzący tą Wypożyczalnię.
 3. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające związek z danymi osobowymi, w szczególności za skutki ich niewłaściwego przetwarzania, wycieku, naruszenia. Wyłączną odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń ponosi Użytkownik.
 4. Użytkownik jest obowiązany we własnym zakresie zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych z właściwym podmiotem jak i wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji.
 5. Użytkownik upoważnia Licencjodawcę do przetwarzania danych osobowych jego Klientów, podawanych w Formularzu (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, wzrost, waga, numer buta) oraz następnie podczas obsługi Rezerwacji w zakresie, w jakim potrzebne jest to do należytego działania Programu.
 6. Licencjodawca obowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe, do których przetwarzania jest upoważniony oraz sposoby ich zabezpieczenia.
 7. Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę swoich Klientów na upoważnienie Licencjodawcy do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w ust. 5.

§13 Opłaty

 1. Korzystanie z Programu jest odpłatne. Użytkownik uiszcza za korzystanie z Programu Opłaty Licencyjne („Opłaty”).
 2. Cennik Opłat za korzystanie z Programu zawiera Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Opłaty mogą być opłatami za każdą rezerwację albo też opłatami za dany okres korzystania z Programu.
 4. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 5. Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty przelwem na konto wskazane na fakturze VAT.
 6. Opłaty podawane i dokonywane są w polskich złotych. Do opłat doliczany jest podatek VAT, jeśli obowiązek jego naliczania wynika z odrębnych przepisów.
 7. Datą zapłaty jest data zaksięgowania opłaty na rachunku Licencjodawcy.
 8. Wszelkie koszty zapłaty obciążają Użytkownika.
 9. Na Opłaty Licencyjne Użytkownik otrzymuje fakturę VAT w drodze elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT w drodze elektronicznej, bez swojego podpisu, na adres e-mai l wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 11. W przypadku braku uiszczenia Opłaty w terminie lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości Licencjodawca może uniemożliwić lub ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Programu. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Licencjodawcy w takim wypadku. Przywrócenie pełnej możliwości korzystania z Programu możliwe będzie dopiero po uregulowaniu przez Użytkownika wszelkich Opłat, wraz z odsetkami oraz ewentualnymi innymi kosztami (np. koszty wezwań, monitów itp.).

§14 Zawieszenie Konta

 1. W przypadku niedozwolonego korzystania z Usługi (Portalu/Programu) oraz w przypadku, o którym mowa w §13 ust. 11, Usługodawca może uniemożliwić lub ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Programu. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Licencjodawcy w takim wypadku.
 2. Określenie „niedozwolone korzystanie z usługi (Portalu/Programu)” obejmuje sytuację, gdy Użytkownik korzystając z Programu/Portalu narusza przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub zasady Etykiety. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy:
  1. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;
  2. Użytkownik zamieścił treści (dane) bezprawne;
  3. Dane osobowe Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji;
  4. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (treści) zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;
  5. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta lub posiada więcej niż jedno Konto;
  6. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych;
  7. Użytkownik zakłóca pracę systemu teleinformatycznego Usługodawcy;
  8. Użytkownik podszywa się pod innego Użytkownika lub inną osobę w Portalu, w szczególności przez zakładanie konta z danym personalnymi tego Użytkownika;
  9. Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa do Programu;
  10. Użytkownik dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w Program;
  11. Użytkownik korzysta z Programu poza zakresem Licencji;
  12. Użytkownik obchodzi zabezpieczenia Programu;
  13. Użytkownik narusza postanowienia §6.
 3. Usługodawca może uzależnić przywrócenie dostępu do Programu przez Użytkownika od wpłaty przez niego kaucji w określonej przez siebie wysokości celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych wskutek niedozwolonego korzystania z Usługi.

§15 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania i zaniechania Użytkowników podejmowane w ramach Programu. Usługodawca udostępnia jedynie Program, a to Użytkownik obowiązany jest korzystać z niego w sposób zgodny z prawem.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy zachowania Użytkowników, zamieszczane przez nich dane lub związana z nimi działalność są zgodne z prawem czy nie i nie ma takiego obowiązku.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania podjęte w ramach korzystania z Programu.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest przez niego zawinione. Użytkownik musi przedstawić dowód winy Usługodawcy.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje tylko stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika ograniczona jest do wysokości kwoty równowartości Opłat Licencyjnych uiszczonych przez Użytkownika w ciągu ostatnich czterech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą odpowiedzialności, kwota ta wynosi jednak maksymalnie 2500 zł (dwa i pół tysiąca złotych).
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;
  2. Braku możliwości dostępu do Portalu/Programu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. Siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
  4. Niedozwolonego korzystania z Usługi (Portalu/Programu) przez Użytkownika lub inną osobę;
  5. Złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  6. Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal/Program (np. Microsoft Windows);
  7. Brak możliwości zintegrowania Programu z systemem teleinformatycznym Użytkownika;
  8. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
  9. W innych wypadkach określonych w Regulaminie;
  10. Wirusów lub Trojanów;
  11. Lagów, luk bezpieczeństwa, bugów, wad Programu;
  12. Przydzielenia nieistniejącego lub niedostępnego Sprzętu przez Program.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedozwolone programy, które potencjalnie mogą zostać uruchomione przez Użytkownika lub zostały przez niego uruchomione, np. cheaty”, czyli nieuczciwe programy wspomagające.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 10. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 11. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

§16 Rola Portalu

 1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Klientem, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
 2. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i poprawności jakichkolwiek danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Użytkowników na Portalu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami i Klientami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu.
 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Portalu;
  2. niezawarcie przez Użytkowników/Klientów umów;
  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników/Klientów umów;
  4. sprzeczność danych z rzeczywistym stanem rzeczy;
  5. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników/Klientów;
  6. zdolność Użytkowników/Klientów do realizowania umów;
  7. wypłacalność Użytkowników/Klientów.
 5. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami i Klientami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy i Klienci. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§17 Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez wysłanie e-maila na adres: skibooking@skibooking.pl. Warunkiem jednakże rozwiązania Umowy jest uregulowanie przez niego wszelkich należnych Opłat na rzecz Usługodawcy.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowy z Użytkownikami za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem poprzez oświadczenie złożone e-mailem.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym), jeśli Użytkownik dopuszcza się niedozwolonego korzystania z Usługi (Portalu/Programu).
 4. Usługodawca może zabronić Użytkownikowi ponownej Rejestracji na czas określony lub na zawsze (ban).

§18 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

§19 Cesja

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią (dotyczy to także danych osobowych Użytkowników) lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy Regulaminu.

§20 Dane osobowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania przez niego z Programu, w celach księgowych, rozliczeń, komunikacji oraz dla celów zawierania, wykonywania, rozstrzygania i rozliczania Umów.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 3. Użytkownik może w każdym czasie usunąć zamieszczone przez siebie Dane Osobowe, jednakże ich usunięcie skutkuje rozwiązaniem Umowy, jeśli są one niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
 4. Użytkownik ma prawo zmiany swoich Danych Osobowych w każdym czasie poprzez ich zmianę w ustawieniach Konta, jak i dostępu do ich treści i uzupełnienia.
 5. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia z Portalu Danych Osobowych. Jeśli Dane Osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy, takie żądanie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, w sposób przewidziany przez przepisy o rozwiązaniu Umowy. Użytkownik dokonuje tego w zakładce „kontakt”/w formularzu kontaktowym, lub wysyłając e-mail na adres skibooking@skibooking.pl.

§21 Postanowienia końcowe

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
  1. Załącznik Nr 1 – Cennik Opłat Licencyjnych za korzystanie z Programu.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: https://skibooking.pl/regulamin.html w taki sposób, aby Użytkownik przed korzystaniem z Portalu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z Portalu mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://skibooking.pl/regulamin.html. O zamierzonej zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników w formie elektronicznej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. Jeśli Użytkownik w tym terminie nie zgłosi drogą mailową chęci wyrejestrowania się z Portalu, oznacza to, iż zaakceptował on zmiany.
 4. Prawem właściwym do korzystania z Portalu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2013-11-30.

SkiBooking.pl to:

automatyczna obsługa rezerwacji
mniej odmów dzięki propozycjom zamiennym
brak opłat wstępnych, opłat stałych
opłata tylko za zrealizowane rezerwacje
płatność po realizacji rezerwacji
gotowa do użycia baza klientów
komunikacja email i SMS z klientami
prosta integracja z Twoją stroną

Zobacz jak to wygląda...

Wypożyczalnia DEMO zaprasza!

Cennik

Rejestracja:0 zł 
Opłata miesięczna:0 zł 
Rezerwacja anulowana:0 zł 
Skuteczna rezerwacja:3 zł/komplet
wszystkie ceny netto

Wypożyczalnia DEMO

Nikt nie chce kota w worku.
Sprawdź jak to zobaczy Twój klient!


Chcesz to przetestować na swojej stronie? Osadź na swojej stronie formularz wypożyczalni DEMO.

Do nagłówka (head) strony dodaj:

Przykładowy link do rezerwacji na stronie:Ważna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Portal SkiBooking.pl używa informacji zapisanych za pomocą cookies. Są one niezbędne do identyfikowania użytkowników serwisu i umożliwiają im korzystanie z odpowiednich uprawnień.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, będą one zapisane w pamięci Państwa przeglądarki. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. (Instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft IE, Opera, Safari).

nie pokazuj więcej tej informacji